inici contacta'ns directori mapa web intranet
Cercador ETSETB

Convenis de Cooperació Educativa (Pràctiques Acadèmiques Externes)

 

Què són les Pràctiques Acadèmiques Externes? (Convenis de Cooperació Educativa)
 
Els Convenis de Cooperació Educativa permeten que l’estudiantat es beneficiï de l’experiència i la formació professional que rep i d’altra banda, l’entitat col·laboradora (empresa, departament universitari i institució) disposa d'estudiants d’últims cursos de les titulacions impartides a l'Escola amb formació avançada en les diferents àrees tecnològiques, sent una excel·lent eina per tal que la universitat pugui verificar l’adequació dels seus ensenyaments a les necessitats de les entitats col·laboradores.

Aquestes pràctiques també inclouen la possibilitat de realitzar el Projecte Final de Carrera, Treball Fi de Grau o Treball Fi de Màster, generant-se així un valor afegit per a ambdues parts.
Requisits bàsics per participar-hi com a estudiantat
(Per veure els requisits i normatives complertes aneu a l'apartat "Marc Legal")                                      

PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS: Aquestes pràctiques no formen part del pla d'estudis com a assignatura.Estudiantat dels plans antics (PLA 92)

Venen regulades per la “Normativa de la CdRUE de convenis de cooperació educativa, revisió del preu/hora dels convenis i gestió de convenis semestralment” de l’ETSETB, aprovada a la Comissió Permanent de 30/6/09 i modificada a la Comissió Permanent de 13/04/11 del Centre.

Els programes de cooperació educativa amb les entitats col·laboradores només es podran establir amb l’estudiantat que hagi superat l’avaluació curricular de primer cicle de l’ETSETB i el que hagi accedit directament al segon cicle de les titulacions d’Enginyeria de Telecomunicació i d’Enginyeria Electrònica (Art.14 CdRUE).
 
A fi i efecte que les estades de l’estudiantat en entitats col·laboradores realitzant pràctiques no interfereixen negativament en el seu rendiment acadèmic, l’estudiantat podrà realitzar un conveni de cooperació educativa, amb un màxim de 900 hores per curs i un màxim de 20 hores setmanals, sempre que es trobi en la situació següent:
 •  Ha d’haver superat en el quadrimestre anterior de segon cicle un mínim de 18 crèdits (o aquells que li restaven per acabar els estudis) i només pot haver aprovat menys de 18 crèdits, com a màxim, en un quadrimestre del segon cicle. Aquest criteri s’aplica a partir del segon quadrimestre del segon cicle. (Art. 14 CdRUE).
Aquells estudiants que estiguin fent el seu projecte fi de carrera a l'empresa, o bé realitzin pràctiques dins del període de l'1 de juliol al 15 de setembre, podran realitzar fins a 40 hores setmanals, sempre respectant el màxim de 900h per curs.

L’estudiantat no podrà fer un conveni de cooperació educativa amb Projecte Final de Carrera a l’empresa si li resten assignatures pendents de superar. (Art 16 CdRUE).
 
A fi que l’estudiantat es tituli en un període de temps raonable, una vegada ha superat tots els crèdits que conformen les assignatures de la titulació corresponent, no podrà fer un conveni de cooperació educativa si durant els dos quadrimestres consecutius anteriors a la seva sol·licitud de realització de conveni no s’ha matriculat de cap assignatura obligatòria, troncal o optativa, amb independència d’haver realitzat o no la preinscripció del PFC ( Art .17 CdRUE).Estudiantat dels estudis de Grau

L'estudiantat de Grau haurà d'haver superat un mínim de 120 ECTS.

Podran realitzar fins a 20 hores setmanals i aquells estudiants que estiguin fent el seu treball fi de grau a l'empresa, o bé realitzin pràctiques dins del període de l'1 de juliol al 15 de setembre, podran realitzar fins a 40 hores setmanals, sempre respectant el màxim de 900h per curs amb un màxim de 1.800h pel total del pla d'estudis. 

El centre docent designarà un tutor acadèmic entre el professorat adscrit al centre que realitzarà les tasques de tutoria acadèmica.

A fi i efecte que la realització de pràctiques acadèmiques extra curriculars no interfereixi negativament en el seu rendiment acadèmic, l'estudiant podrà realitzar un conveni de cooperació educativa sempre que es trobi en la situació següent:

 • Ha d'haver superat el quadrimestre anterior un mínim de 16 crèdits (o aquells crèdits que els hi restava per acabar el estudis) i només pot haver aprovat menys de 16 crèdits, com a màxim, en un quadrimestre del bloc específic (3r i 4t curs). Aquest criteri s'aplica a partir del 2n quadrimestre del bloc específic.Estudiantat dels estudis de Màster

L'estudiantat de Màster, com a norma general, haurà d'haver superat un mínim de 15 ECTS en els màsters de 120 ECTS i no serà necessari haver aprovat cap crèdit en els màsters de 60 ECTS.

Com a excepció la Comissió Acadèmica de cada Màster
pot fixar un rendiment mínim en el seu primer any acadèmic. Tal és el cas del màster MINT on l'estudiant ha d'haver superat 30 ECTS.

El centre docent designarà un tutor acadèmic entre el professorat adscrit al centre que realitzarà les tasques de tutoria acadèmica.


Podran realitzar fins a 20 hores setmanals i aquells estudiants que estiguin fent el seu treball fi de màster a l'entitat col·laboradora, o bé realitzin pràctiques dins del període de l'1 de juliol al 15 de setembre, podran realitzar fins a 40 hores setmanals, sempre respectant el màxim de 900h per curs amb un màxim de 1.200h pel total del pla d'estudis en els màsters de 120 ECTS i el màxim de 600h en els màsters de 60 ECTS.PRÀCTIQUES CURRICULARS (Només plans nous): Aquestes pràctiques formen part del pla d'estudis com a assignatura.Estudiantat dels estudis de Grau


L'estudiantat de grau podrà matricular-se de l'assignatura pràctiques en empresa (12 crèdits) sempre que hi hagi superat 18 crèdits del curs 3B i haurà de tenir la matricula de pràctiques en empresa formalitzada abans d'iniciar-les. (Demaneu pels periodes de matricula d'aquesta assignatura en la Secretaria de l'Escola)

Els 12 crèdits equivalen a un conveni de cooperació educativa de 360 hores (1 ECTS = 30h), les quals poden estar distribuïdes entre un mínim de 330h i un màxim de 360h de treball efectiu a l'empresa. Si aquest treball a l'empresa és menor a 360h i major o igual a 330h, el sotsdirector de Relacions amb les Empreses farà la valoració i autorització, si escau, de la diferència sigui contemplada com a hores de treball personal fins arribar a les 360h.

Es podran realitzar fins a 20 hores setmanals. Com a excepció aquells estudiants que estiguin fent el seu treball fi de grau a l'empresa, o bé realitzin pràctiques dins del període de l'1 de juliol al 15 de setembre, podran realitzar fins a 40 hores setmanals.

En el cas que la pràctica de l'estudiant requereixi realitzar més de 360h, la diferencia s'haurà de contemplar en un nou conveni com a pràctica extra-curricular.

El centre docent designarà un tutor acadèmic entre el professorat adscrit al centre que realitzarà les tasques de tutoria acadèmica.

Una vegada formalitzada la matrícula de la pràctica acadèmica externa curricular l'estudiant tindrà com a màxim un any natural per tenir avaluada l'assignatura de Pràctiques en Empresa.


Estudiantat dels estudis de Màster


L'estudiantat de Màster podrà matricular-se de l'assignatura pràctiques en empresa (15 crèdits), i com a norma general, haurà d'haver superat un mínim de 15 ECTS en els màsters de 120 ECTS i no serà necessari haver aprovat cap crèdit en els màsters de 60 ECTS i haurà de tenir la matricula de pràctiques en empresa formalitzada abans d'iniciar-les. (Demaneu pels períodes de matricula d'aquesta assignatura en la Secretaria de l'Escola).

Com a excepció la Comissió Acadèmica de cada Màster
pot fixar un rendiment mínim en el seu primer any acadèmic. Tal és el cas del màster MINT on l'estudiant ha d'haver superat 30 ECTS.

Els 15 crèdits equivalen a un conveni de cooperació educativa de 450 hores (1 ECTS = 30h), les quals poden estar distribuïdes entre un mínim de 420h i un màxim de 450h de treball efectiu a l'empresa. Si aquest treball a l'empresa és menor a 450h i major o igual a 420h, el sotsdirector de Relacions amb les Empreses farà la valoració i autorització, si escau, de que la diferència sigui contemplada com a hores de treball personal fins arribar a les 450h.

Al centre docent designarà un tutor acadèmic entre el professorat adscrit al centre que realitzarà les tasques de tutoria acadèmica.


Podran realitzar fins a 20 hores setmanals i aquells estudiants que estiguin fent el seu treball fi de màster a l'entitat col·laboradora, o bé realitzin pràctiques dins del període de l'1 de juliol al 15 de setembre, podran realitzar fins a 40 hores setmanals, sempre respectant el màxim de 900h per curs amb un màxim de 1.200h pel total del pla d'estudis en els màsters de 120 ECTS i el màxim de 600h en els màsters de 60 ECTS.PART COMUNA A TOTES LES TIPOLOGIES DE PRÀCTIQUES


S'ha de disposar d'una assegurança escolar mentre el conveni sigui vigent. Actualment l'assegurança escolar, cobreix períodes d'un curs acadèmic que van des del dia 16 de setembre, fins el dia 15 de setembre de l'any següent.

Si teniu menys de 28 anys, l'assegurança(centres mèdics) es cobra automàticament en la matrícula escolar i pertany a el ministeri d'ocupació i seguretat social.
Si teniu més de 28 anys s'haurà de formalitzar una assegurança privada. A aquest efecte, la UPC té signat un conveni amb la Corredoria d'Assegurances CONFIDE.
Podrà trobar la informació en el següent enllaç.

En tots els casos, l'entitat col·laboradora haurà de donar d'alta a l'estudiant/a a la Seguretat Social.

Atès que quan l’estudiantat que realitza un conveni de cooperació educativa es titula deixa d’estar legitimat per continuar participant en els programes de cooperació educativa Universitat-Empresa, esdevé necessari que s' iniciï el procediment per a la tramitació de la diligència de baixa del conveni de cooperació educativa, que l'empresa tramitarà a través de la Intranet.

En cas que es faci el PFC, TFG,o TFM, s'ha de presentar el full de preinscripció del projecte o treball.

Per finalitzar les pràctiques en empresa és necessari que tant l'alumne com l'empresa realitzi l'enquesta de valoració, la qual la trobareu a les corresponents intranets.

La data de finalització del conveni ha de coincidir o ser anterior a la data de lectura del PFC/TFG/TFM.
 
Valoració acadèmica

Pràctiques Curriculars


Estudiantat de Grau i Màster

L'estudiantat un cop feta la pràctica i avaluada amb la nota corresponent, s'incorporarà en el seu expedient acadèmic (12 ECTS en graus i 15 ECTS en màsters).


Pràctiques Extracurriculars


Estudiantat de Grau i Màster

Aquestes pràctiques no tenen un reconeixement acadèmic en l'expedient de l'estudiantat, però sortiran reflectides en el SET (Suplement Europeu del Títol).


Estudiantat del Pla 92


La CdRUE, a la vista de la documentació presentada, segons estableix la seva Normativa, decidirà si l’activitat té caràcter formatiu i, en cas afirmatiu, la valorarà en crèdits.
 
Un crèdit serà equivalent a un mínim de 30 hores.
 
L’estudiantat pot obtenir un màxim de 20 crèdits de lliure elecció per a la titulació d’Enginyeria de Telecomunicació i un màxim de 10 per a la titulació d’Enginyeria Electrònica.


Procediment

Entitats col·laboradores

 • En cas que l'entitat col·laboradora no hagi establert un conveni abans ni hagi publicat cap oferta de pràctiques de conveni anteriorment, podrà registrar-se en el següent enllaç.
 • Un cop registrada l'Escola li farà arribar un usuari i password per poder introduïr les dades i sol·licitar la publicació de l'oferta de conveni, a la intranet de l'Escola, que serà validada per l'ARE.
 • Si és validada, serà publicada i l'estudiantat interessat podrà trametre els seus curriculums.
 • Quan l'empresa/institució seleccioni al candidat, aquesta ha d'entrar a la intranet de l'Escola i podrà accedir al programa informàtic de convenis per omplir les dades del coveni, prèviament  també nomenarà un tutor a l'empresa d'aquestes pràctiques.
 • Aquesta informació serà validada per l'Escola.
 • Un cop fet això, l'empresa/institució haurà d'imprimir, per triplicat, aquesta documentació per procedir a la seva signatura (empresa/institució i estudiant), per lliurar-la 15 dies abans de l’inici del conveni de cooperació educativa a l’ARE de l’ETSETB.
 • L'entitat col·laboradora haurà de donar d'alta a l'estudiant/a a la Seguretat Social. Les instruccions es troben en aquest enllaç. A partir de l'1 d'agost de 2014 la cotització a la Seguretat Social estarà bonificada al 100% sempre i quan la pràctica sigui de modalitat curricular. Es dóna d'alta a la Seguretat Social però les quotes es bonifiquen al 100%, segons el que determini la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • En finalitzar les pràctiques l'empresa haurà d'omplir l'enquesta de valoració per avaluar la pràctica.

Estudiants


Pràctiques Extracurriculars


Els convenis de cooperació educativa es realitzaran per períodes iguals o inferiors a un quadrimestre, entenen aquests els compresos entre el 16 de setembre i el 28 o 29 de febrer, i entre l’1 de març i el 15 de setembre. Si el conveni per la seva durada supera un quadrimestre es tindria que formalitzar un nou conveni en el quadrimestre següent, sempre i quan no es superin les hores establertes per curs i per la totalitat dels estudis. L'estudiantat podrà realitzar aquests tipus de pràctiques en empreses sempre que hagi superat 120 ECTS del pla d'estudis que estan matriculats.

El procediment que s’ha de seguir per a la signatura és el següent:

 • Seleccionat l'estudiant per l'empresa, aquesta definirà el pla de treball on consten els objectius formatius per a l’estudiant que l’empresa ha seleccionat.
 • L’empresa participant nomenarà un tutor, dins del personal tècnic de la seva plantilla, que vetllarà per la formació de l’estudiant dintre de l’empresa. Aquest tutor haurà de ser un titulat/una titulada superior en el cas que l’estudiantat realitzi el Projecte Final de Carrera en el si de l’empresa. (Art. 6 CdRUE).
 • L'empresa introduïrà les dades del conveni en l'aplicatiu de la intranet perquè l'Àrea de Relacions Externes accepti o denegui la pràctica.
 • Si s'accepta l'Escola designarà un tutor acadèmic entre el professorat adscrit al centre que realitzarà les tasques de tutoria acadèmica
 • El tutor a l'empresa i el de l'Escola faran el seguiment, i una vegada finalitzat el conveni, el tutor de l'empresa respondrà una enquesta de valoració per avaluar l’activitat desenvolupada per l’estudiantat.

Pràctiques Curriculars

Els convenis de cooperació educativa, en aquesta modalitat, es poden realitzar en el període d'un curs acadèmic (entre el 16 de setembre i el 15 de setembre).Una vegada formalitzada la matricula de la pràctica acadèmica externa curricular l'estudiant tindrà com a màxim un any natural per tenir-la avaluada.
L'estudiantat podrà matricular-se de Pràctiques en Empreses sempre que hagi superat els 120 crèdits i 18 crèdits del curs 3B en el cas dels graus i l'estudiantat de  màster haurà de tenir aprovats 15 crèdits en els màster de 120 crèdits i sense cap requisit de crèdits en els màsters de 60 crèdits, a excepció del límit que fixi la normativa interna de cada màster.

El procediment que s’ha de seguir el podeu trobar en aquest document:

Documentació que cal lliurar per a tots els convenis:
 •  3 còpies del conveni degudament complimentades, segellades i signades per l’empresa i l’estudiantat
 •  3 còpies del Pla de Treball emplenat i signat pel tutor de l’empresa (Annex I).
Documentació a lliurar específica segons els casos:
 • Estudiants estrangers o d’intercanvi: hauran de portar el NIE d’estudiant vigent per tot el període del conveni.
 • PFC, TFG i TFM si és fa a l’empresa/institució: hauran de presentar el "Detall del pla de treball" i fer la preinscipció del projecte final de carrera.
 • Els estudiants de 28 anys o més i els estudiants d’intercanvi que no tinguin formalitzada l’assegurança escolar hauran de portar una còpia del resguard de la contractació de la pòlissa de l’assegurança privada (Pòlissa d’accidents per a estudiants universitaris CONFIDE), que poden contractar a través de la pàgina web: http://www.confidecorreduria.es/Univers-UPC/
Documentació a enviar per a realitzar Pràctiques Curriculars

Models d'informe a enviar al tutor acadèmic de l'escola i al sotsdirector d'empreses:
Models d'informe a enviar del tutor de l'empresa al tutor acadèmic de l'escola i al sotsdirector d'empreses:
Compensació econòmica per l’estudiant/estudianta

Per la realització del conveni de pràctiques l'estudiantat haurà de percebre com a mínim 8,00 €/hora nets (preu fixat per la CdRUE de l'Escola pel curs actual). Aquesta quantitat,
indicada en el conveni, l'abonarà directament l'empresa de manera mensual a l'estudiant.

Les empreses participants contribuiran al manteniment d’aquest servei amb un overhead del 15,7% sobre l'import total aportat com a ajut a l’estudiantat, més el 21% d'IVA corresponent sobre aquest overhead. La quantitat s’abonarà en concepte de fons per cobrir les despeses de gestió dels convenis que serà facturada per la Universitat durant la durada del mateix.

En cas que les empreses mantinguin deutes corresponents a aquestes despeses de gestió amb la UPC, l'Escola es reservarà el dret de realitzar nous convenis i/o publicar ofertes de treball amb aquestes empreses.

En cas de modificacions, baixes o sol·licituds de pròrroga

En cas de modificacions (hores, període, import, ajut), baixes o sol·licituds de pròrroga, s’hauran de comunicar amb un mínim de 15 dies d’antelació a través de la Intranet de l'escola.
 
No s’acceptaran modificacions corresponents a un curs acadèmic finalitzat.

Marc legal

Per més informació, podeu contactar amb
Relacions amb les Empreses

ÀREA DE RELACIONS EXTERNES DE L' ETSETB
Campus Nord de la UPC - Ed. B3 P1
C/ Jordi Girona, 1-3
08034 Barcelona

E-mail: empreses@etsetb.upc.edu - Tels. 93 401 70 59 / 93 405 41 75
Per a més informació i horaris consulta aquest enllaç.

Atenció a l'estudiantat

SECRETARIA ACADÈMICA - Rosa Frías
Campus Nord de la UPC - Ed. B3 
C/ Jordi Girona, 1-3
08034 Barcelona

E-mail: estudiants.practiques@etsetb.upc.edu - Tel. 93 401 68 36

L'horari és el següent:
 • MATINS: Dilluns a dijous de 10 a 14h i divendres de 10 a 13h.
 • TARDES (NOMÉS PER ENTREGAR DOCUMENTACIÓ): Excepte la temporada de l'1 de juny al 30 de setembre (inclosos), obrim dimecres i dijous de 16 a 17h. En cas de convenis, només per entregar documentació. Les consultes són només al matí.
Llistat d'ofertes vigents per a estudiants
Per accedir al llistat d'ofertes de conveni vigents per a estudiants haureu d'accedir a l'Intranet. ( Intranet -> Relacions amb Empreses -> Pràctiques en Empresa -> Ofertes )
Teniu en compte que si no compliu els requisits per a participar-hi com a estudiant no visualitzareu les ofertes.
Donar-se d'alta (empreses)
 
 • En cas que l'entitat col·laboradora no hagi establert un conveni abans ni hagi publicat cap oferta de pràctiques de conveni anteriorment, podrà registrar-se en el següent enllaç.
 • Un cop registrada l'Escola li farà arribar un usuari i password per poder introduïr les dades i sol·licitar la publicació de l'oferta de conveni, a la intranet de l'Escola, que serà validada per l'ARE.
 • Per realitzar una oferta o conveni accedir a aquest enllaç